erkan

Archive for 2014|Yearly archive page

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Katılım Çağrısı

In Uncategorized on April 17, 2014 at 09:10

http://ift.tt/1l5SRLQ

Yeni Medya 2. Ulusal Kongresi

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Katılım Çağrısı

26-27 Şubat 2015
Kadir Has Üniversitesi
İstanbul

http://ift.tt/1eUKsml
kongre@yenimedya.org.tr

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih
+23 MAYIS 2014

Kabul edilen bildirilerin ilanı
30 HAZİRAN 2014

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih
3 EKİM 2014

——-

Yeni Medya, özellikle de İnternet 21. Yüzyılda daha fazla demokrasi,
tartışma ve paylaşım; daha eşitlikçi, adil ve katılımcı bir dünya için
olanaklar sunan bir alan olarak karşımızda duruyor. Bununla birlikte,
yeni medya, Julian Assange’ın deyişiyle, totaliterliğin bugüne dek
görülmedik düzeyde tehlikeli bir yöntemi haline gelme ve insan
uygarlığı için tehdit olma riskini de içerisinde barındırıyor. Yeni
medyanın farklı veçheleriyle, bir yandan kitlesel eylemlerin itici
güçlerinden biri olduğuna; diğer yandan da devletler tarafından
sürekli olarak kontrol altına alınmaya çalışıldığına Tunus, Mısır,
İzlanda, İspanya ve Amerika’da, en son olarak da Gezi hareketinde
tanık olduk.

Yaşananlar ve yaşanmakta olanlar, önemli bir kavramın da
vurgulanmasını ve tartışılmasını zorunlu kıldı: daha fazla demokrasi
ile daha fazla otoriterlik; daha fazla özgürleşim ile daha fazla
gözetim; daha fazla yurttaş katılımı ile daha fazla ticarileşme ve
tekelleşme arasındaki salınımında yeni medyanın ve yurttaşların
kaderini tayin edecek kilit kavramlardan biri olarak ‘Yeni Medya
Okuryazarlığı’.

Neoliberal yönetişim mantığının daraltılmış yurttaşlık kavrayışı,
yurttaşların siyasete ve siyasi karar alma süreçlerine katılımını
sınırlama ilkesine dayanmaktadır. ‘Alışveriş yapıyorum öyleyse varım!’
mottosuyla özetlenen; ‘kendi kaderini tayin’ hak ve mekanizmalarından
yoksun; mevcut olandan başkasını, alternatif bir dünya tahayyülünü boş
bir hayale dönüştüren bu mantık, yurttaşlık kavramının içini
boşaltmaktadır. Yeni medya teknolojileri tam da bu noktada aktif,
katılımcı bir yurttaşlık modelinin hayata geçirilmesi için önemli
olanaklar sunmaktadır. Günümüzde birçok ulusüstü ve uluslararası
kuruluş (Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler vd.) İnterneti bir
insan hakkı olarak tanımakta, yeni medyayı ve yeni medya
okuryazarlığını ‘aktif yurttaşlığın’ önemli bir unsuru olarak görmektedir.

Bununla birlikte, yeni medya ortamlarına özsel bir demokratiklik
atfetmek çok da anlamlı olmayacaktır. Son yıllarda sızıntılarla
gündeme gelen skandallar, devletler ve şirketlerin yurttaşların
iletişim trafiklerini ve kişisel bilgilerini yasal ve yasal olmayan
yöntemlerle sürekli olarak gözetlediklerini ve kaydettiklerini
göstermiştir. Bütün bu denetim, gözetim ve fişleme mekanizmasına
yurttaşların da ‘gönüllü’ katkıları, ‘rıza’ları düşünüldüğünde yeni
medya okuryazarlığı daha da büyük bir önem kazanmaktadır.

26-27 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yeni Medya
Çalışmaları II. Ulusal Kongresi yeni medya okuryazarlığını odağa
alarak aşağıdaki başlıklar çerçevesindeki özgün bilimsel çalışmaları
davet etmektedir:

Yeni medya okuryazarlığı ve yurttaşlık arasındaki bağ

Yeni medya okuryazarlığı ve dijital aktivizm

Yeni medya ve protesto dalgaları (Arap Baharı, Occupy, Gezi?)

Yeni medya okuryazarlığı eğitimi

Gözetim, denetim, sansür ve yeni medya okuryazarlığı

Yeni medya okuryazarlığı ve hukuki düzenlemeler

Yeni medya okuryazarlığı ve ulusüstü / uluslararası kuruluşlar

Yeni medya okuryazarlığında STK’ların rolü

Yeni medya okuryazarlığı ve tüketimin ekonomi-politiği (ya da
tüketici yurttaş vs. üretici/katılımcı yurttaş)

Yeni medya okuryazarlığı ve ekoloji

Yeni medya okuryazarlığı ve teknokültürel politikalar

Yeni medya okuryazarlığı ve toplumsal dönüşüm

Yeni medya okuryazarlığı ve kalkınmacı politikalar / ideolojik
konumlandırmalar

Yeni medya okuryazarlığı ve yaratıcı endüstriler

Yeni medya okuryazarlığı ve eleştirel pedagoji

Yeni medya okuryazarlığı ve alternatif müfredat geliştirimi

Farklı hedef kitleler için yeni medya okuryazarlığı

Yeni medya okuryazarlığı ve katılımcı tasarım/yazılım geliştirimi

Yeni medya okuryazarlığı araştırmaları

Yeni medya okuryazarlığı ve yeni medya sanatları

Yeni medya okuryazarlığı ve yeni kütüphane tasarımı

Yeni medya okuryazarlığı ve post-dijital yayıncılık olanakları

Okuryazarlık, kendi kendine öğrenme, kendi kendine yapma ağları

Dünyadaki somut uygulamalar

Türkiye?den somut uygulama örnekleri

Kongre burada listelenmeyen, yeni medya okuryazarlığını odağa alan
diğer konu başlıkları ile ilgili bildiri önerilerine de açık olacaktır.

Yeni medyanın geleceği demokratik ya da otoriter bir özün
somutlanmasından çok, bu teknolojiler üzerinde verilecek mücadele ile
birlikte sürekli olarak yeniden ve yeniden belirlenecektir. Yeni
medyanın demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir zemin olarak
kurulmasında bu teknolojileri ve ortamları kullanan bireylerin
yetkinlikleri ve farkındalıkları, yani yeni medya okuryazarlığı hayati
önem taşıyan kilit bir kavramdır.

Önemli tarihler:

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih
+23 MAYIS 2014

Kabul edilen bildirilerin ilanı
30 HAZİRAN 2014

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih
3 EKİM 2014

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre’ye gönderilecek bildiri
özetleri kör hakem (blind review) sürecinden geçecektir. Bildiri özeti
ile başvuracak olanlar, sorunsallarını minimum 300 ve maksimum 500
kelimeden oluşacak şekilde özetleyerek, bildiri başlığını ve çalışmayı
betimleyen beş anahtar sözcüğü, adları soyadları, unvan, kurum ve
adres dahil iletişim bilgilerini Kongre Web sayfasında yer alan
Bildiri Özeti Gönderim kısmından sunmalıdır. Bildiri özetleri 2-23
Mayıs 2014 tarihleri arasında web sayfasından (www.yenimedya.org.tr)
sunulabilir. Kongre ile ilgili diğer detaylar için de (katılım ücreti,
önemli tarihler vb.) kongre web sayfası izlenebilir

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/1l5SQaN

New photo from Facebook April 16, 2014 at 10:53PM

In Uncategorized on April 16, 2014 at 21:59
Eğitim şart… via @MarkABentley via Facebook Pages http://ift.tt/1heKubC

Cengiz Aktar: Gümrük birliği tadilatı

In Uncategorized on April 16, 2014 at 21:51

http://ift.tt/1me2W6x

Gümrük birliği tadilatı

English: Davos Détente, a historic handshake b...

English: Davos Détente, a historic handshake between Prime Minister of Greece and Prime Minister of Turkey and Klaus Schwab (left) looking on at the European Management Symposium, the predecessor of the World Economic Forum in Davos in 1986. (Photo credit: Wikipedia)

Dün, Turgut Özal hükümetinin Avrupa Birliği’ne tam üyelik başvurusunun 27’inci yıldönümüydü. 1959’dan itibaren askerî darbelerle heba edilen AB ilişkisinin Yunanistan’ın 1981’de üye olmasıyla iyice Türkiye’nin aleyhine döndüğü bir dönemdi bu. 12 Eylül darbesi sonrası 1983 seçiminde işbaşına gelen hükümetin önceliği bu gidişatı aksi yöne çevirmek,  Türkiye’nin geleceği için gereken dış ivmeyi AB ilişkisinde aramaktı. Başvuru 1989’da ekonomik yetersizlik gerekçesiyle reddedildi. O sırada aynı AB dağılmakta olan Sovyet sisteminden kopacak ve ekonomileri yerlerde sürünen doğu Avrupalı ülkelere kucak açıyor ve ilk kez açıkça Türkiye’nin üyeliği konusundaki çifte standardını kâğıda döküyordu. Hükümet buna rağmen yılmadı, Ankara Anlaşması’nda belirtilen gümrük birliği hedefini yakaladı ve 1995 sonunda AB ile gümrük birliğine gitti.

 

Gümrük birliği AB ilişkisinin kilit taşıdırOlmasaydı son dönem yaşananlardan sonra ilişki muhtemelen kopar giderdi. Başladığında, korumacı ekonomik modelin nimetlerinden faydalanan iş dünyası kıyametleri kopardı ancak hızla yeni sisteme ayak uydurdu. Yıllık ticaret hacmi artık 100-130 milyar avro bandında seyrediyor. Türkiye düzenli olarak açık verse de AB malları ağırlıklı olarak altyapıya gidiyor. Doğrudan yabancı yatırımın kâhir ekseriyeti (%75) AB kaynaklı.

 

Ekonomi bu sayede hem küresel pazarla bütünleşiyor, hem dönüşüyor. O yüzden gümrük birliği basit bir ticaret ilişkisinin çok fevkinde, Türkiye’nin üretim altyapısını dönüştüren bir ilişki. Çünkü AB pazarına ihracat yapmak demek o pazara uygun vasıfta mal üretmek demek. Aynı vasıflı üründen buradaki tüketici ve üçüncü ülkelere yapılan ihracat da yararlanıyor. Gümrük birliği AB’nin bir üçüncü ülkeyle üyelik olmadan yaptığı gayet kapsamlı ve başarısı su götürmez tek ekonomik anlaşmadır.

 

Ancak imzanın üzerinden geçen 18 yıl zarfında Türkiye’nin gümrük birliğinden elde ettiği üstünlük erimeye yüz tuttu. Dört nedendenKüreselleşme, AB’nin doğuya genişlemesi, hâlâ gerçekleşmemiş tam üyeliğin sadece bir aşaması olarak düşünülmüş olması, hizmetlerle işlenmemiş tarım ürünlerini kapsamaması. İş dünyası ile hükümetin epeyidir dillendirdiği üçüncü ülkelerle yapılan Serbest Ticaret Anlaşmalarında söz sahibi olmama, ihracatı kısan ulaştırma kotaları ve iş insanlarına uygulanan vize sorunları bu nedenlerden kaynaklanır. İşte Avrupa Komisyonu sorunlara çözüm bulmak ve bu yolla berbat durumdaki ilişkiyi canlandırmak amacıyla Dünya Bankası’na bir değerlendirme ısmarladıRapor geçen hafta İstanbul, Ankara ve Brüksel’de açıklandı. Objektif ve gümrük birliğinin hakkını veren rapor Türkiye’nin haklı itirazlarından hareketle taraflara yapıcı öneriler getiriyor. Önerilerin, müzakere bilen ve karşı tarafı iyi tanıyan uzmanlardan oluşacak bir karma kurulca masaya yatırılması ve politika önerisine dönüştürülmesi iyi olur.

 

(http://ift.tt/1tb2YjIdam/Worldbank/document/eca/turkey/tr-eu-customs-union-tr.pdf)

 

Ancak işin bir de siyasî yanı var. AB 25 mayısta Avrupa Parlamentosu seçimine gidiyor, yeni Komisyon sonbaharda kurulacak. Bu rapor bundan sonra, o da belki dikkate alınır. Israr etmesi gereken Ankara. Ankara’daki hava ise birkaç kişi dışında, AB ilişkisini canlandırmak, gümrük birliğini dönüştürmek yönünde değil. İktidarın, “siyasî fayda için sınırsız inşaat ve sınırsız iç tüketim” olarak özetlenebilecek siyasetine AB normları fazla normatif!  Füle’nin “son üç ayda yaşananlar Türkiye’nin Avrupa değerlerine ve standartlarına bağlılığı konusunda şüphelere neden oldu” diyerek özetlediği durum da cabası. Kaldı ki son tahlilde esas olan gümrük birliği bile değil; tam üyelik ve dolayısıyla müzakereler. Yine de Dünya Bankası ile Komisyon hayırlı bir iş yapmış

 

Bu yazı ilk olarak Taraf’ta yayınlandı. Yazarın izniyle burada da yayınlanıyor…

Enhanced by Zemanta

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/1tb2YjU

Visiting Twitter Team: No office in Turkey in near future, No personal data to be given to government…

In Uncategorized on April 16, 2014 at 17:51

http://ift.tt/1l2hJ76

Let me briefly sum up what I have written in Turkish. I was invited to a meeting today with the Twitter team that visits Turkey and holds government-level talks. It looks like pro-AKP media continued to create misinformation…

* No Twitter office to be opened in Turkey soon. Decision to open an office is based on economic analyses and this is not the case for Turkey yet. Especially after the ban. Twitter works with a local agency, and the latter already pays its taxes from Twitter ad sales. 

* Government officials want to get in touch with Twitter officials without the timezone hassle. In this case, Twitter has a local lawyer and also the office in Ireland is nearly in the timezone.

* Explanation for the ban by Turkish officials are some court orders. NOT the taxation issue. Twitter officials explains that users can directly complain without any court orders. If there is still a court order, then the content is held on that particular country but not worldwide. Turkish officials did not seem to have cared these explanations and insisted on court orders.

* Twitter promises to give no personal data to Turkish government. Content can be censored due to local court orders but no data given. Turkish government can apply to US courts, as Twitter servers are located there but still no guarantee of personal data to be given…

* Twitter team is in Turkey to have conversation with sides in charge but NOT for negotiations…

 

Older news:

Turkey and Twitter find ‘common ground’

Hurriyet Daily News

Twitter officials have met Turkish President Gül’s advisers following comprehensive talks in Ankara. ‘Common ground’ has been found, according to the semi-official Anadolu Agency

Turkey accuses Twitter of “tax evasion”, calls for local office

Yahoo news

Turkey urged executives from Twitter (TWTR.N) to open an office and start paying Turkish tax on Monday in the first direct talks since a two-week ban imposed on the site as the government battled a corruption scandal. Prime Minister Tayyip Erdogan’s government blocked Twitter and YouTube (GOOGL.O) in March, drawing international condemnation, after audio recordings, purportedly showing .

Twitter executives in Turkey for meeting with gov’t officials

Hurriyet Daily News

Executives from Twitter have arrived in Ankara to meet officials from the Turkish government, public broadcaster TRT Türk reported April 14

Social media bans darken Turkey’s prospects

FT.com – World, Europe

The decision by the government to ban Twitter and YouTube has a deeper impact that goes beyond the companies that are directly affected

 

Enhanced by Zemanta

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/1r0c6ni

Twitter ekibiyle olan toplantıdan notlar…

In Uncategorized on April 16, 2014 at 17:29

http://ift.tt/1md2O7n

Twitter Head of Global Public Policy Colin Crowell visits Ankara on April 14.
(Getty Images/Anadolu Agency/Murat Kaynak)

Twitter ekibiyle olan toplantıdan notlar…

İçinde Twitter’ın Küresel Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Colin Crowell’ın da olduğu Twitter ekibi hükümet düzeyindeki görüşmelerden sonra çeşitli sektörlerden kişilerle de bir araya geliyor.

Bu bir araya gelmelerinden birine ben de davet edilmiştim. Aslı Tunç ve İsmail Hakkı Polat gibi hocaların da olduğu toplantıdan aldığım notları sizlerle paylaşayım.

Kamu seviyesindeki görüşmelerinde Twitter yasağının “orantısızlığı”na değinmişler. Belli hesaplar yüzünden tüm siteyi kapatmadaki orantısızlığa tabi biz alışkınız ama onlar pek alışkın değil. “2 yıl önce günde atılan ortalama Twitter mesajı sayısı 2 milyon iken şu anda 500 milyon olmuş durumda ve tüm içeriği denetlemek merkezi olarak imkansız. Bu yüzden kullanıcılarımızdan önerilerini önemsiyoruz” dendi. Ayrıca Twitter’ın açık bir platform olduğu ve siyaseten tavır almadığı belirtildi. Burada da RTE’nin ne kadar çok Twitter takipçisi olduğunun da altı çizildi.

Peki kapatmanın nedeni vergi miydi?

Tahmin ettiğim üzere Twitter yetkililerine söylenen bazı hesaplardan yapılan uygunsuz içerik ve bunların ardından gelen kapatma davalarıydı. Vergi meselesini Türkiye’ye vardığımızda öğrendik dediler. Aslında Twitter’ın yasaklanma sürecine bakıldığında bir muktedirin kapatırım demesi üzerine buna mazeretler üretilmesini görüyoruz zaten. Önce birkaç tane kapatma kararı kullanılıyor ama kısa süre sonra kamuoyu önünde Twitter’ın vergi vermediği ve bu nedenle kapatıldığı argümanı yayılıyordu. Bu şark kurnazlığı Türkiye kamuoyu önünde kısmen işlese de Amerikalılara tam işlemeyecekti. O yüzden onlara mahkeme kararları sunulmuş.

Twitter ekibinin buna verdiği cevap ise tahmin ettiğimiz gibi: Kapatmaya neden olan meselelerin çoğu mahkemelik bile olmadan Twitter’a bizzat şikayet edildiğinde halledilebilecek meseleler. İlla ki mahkeme kararıyla geliniyorsa o zaman Twitter 2-3 yıl önce başlattığı uygulamayı kullanıyor: Ulusal/yerel mahkeme kararı geçerli olan ülkede o Twitter mesajı ya da hesabı engelleniyor ama dünya çapında bir engelleme olmuyor. Bu tip engellemelerin listesi de şu sitede tutuluyor: http://ift.tt/KzMA4T

Ayrıca Twitter birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bir avukata sahip. Onunla dava işleriyle ilgilenebiliyor. Bu açıklamalara karşı devlet yetkililerinin cevabı pek yaratıcı olmamış: “Ama işte bu mahkeme kararları var”.

Bu arada Twitter reklam işleriyle ilgili olarak Türkiye’den bir ajansla çalışıyor. Bu ajans (Genart) Türkiye’de ve zaten vergi ödüyor. Türkiye’den elde ettikleri gelir de çok yüksek değil diye not düşüldü.

 

Kullanıcı bilgileri

Tabi hükümet yetkililerinin pek dillendirmediği ama hepimizin aklında olan soru kullanıcı bilgilerinin verilip verilmediği meselesiydi. Twitter ekibi bu konuda net konuştu. Yasak başladığında da resmen açıklandığı üzere kullanıcı bilgisi vermiyoruz. Yerel mahkeme kararına göre içeriği engellesek bile kullanıcı bilgisini Türkiye Devletinin alabilmesi için ABD’deki mahkemelere başvurmaları gerekiyor. Ancak orada bile Twitter kullanıcı bilgisi vermemek için mücadele ediyor. Bu Türkiye’ye özgü değil. Twitter’ın itibarının bir kısmı bu politikasından kaynaklanıyor zaten. Twitter ekibi şunun da altını çizdi: “Birçok ülkeden Türkiye meselesi izleniyor. Burada kullanıcılarımızın aleyhinde bir işleme başlarsak devamı diğer ülkelerde de gelecek. O yüzden bu konuda kararlı durmaya çalışıyoruz”.

Twitter’ın kullanım pratikleri dünyanın her yerinde aynı. İçerik kaldırmayla ilgili şirket prensipleri var. Onlar da zaten Twitter resmi sayfasından bulunabilir. Yerel mahkeme kararlarına uymak zorunda kaldıkları durumlarda ise o mahkemenin otoritesinin sınırları altında içeriği kaldırıyorlar ama tüm dünya çapında değil.

 

Ofis meselesi

Twitter ekibi şunun da altını çizdi. Google’ın sırf İrlanda bürosu çalışanlarının sayısı tüm Twitter çalışanlarından fazladır. Twitter nihai olarak ticari bir şirkettir ve ofis açma kararlarını ekonomik analizler doğrultusunda yapar. Hükümet çevrelerinin daha hızlı iletişim isteklerini anladıklarını ama bunu Türkiye’deki avukatları ve İrlanda’daki ofisleri sayesinde halledebileceklerini belirttiler. Dünyanın her yerinde aynı ölçüler çerçevesinde ofis açtıklarını ve Türkiye’den henüz yüksek bir gelir gelmediği için ofis açmayı şimdilik düşünmediklerini belirttiler.

Son olarak hükümet ve diğer paydaşlarla bir diyaloğa girdiklerini (conversation) ama görüşmelerin bir müzakere (negotiation) şeklinde olmadığını belirttiler. Bundan sonraki dönemde dijiğtal vatandaşlığın geliştirilmesi vb projelere katkıda bulunabilecekleri ama zaten bunu dünyanın her tarafında yapmak istediklerini de söylediler.
Ben Twitter ekibinin söyleminden tatmin oldum. Yandaş medyanın dezenformasyonun ötesinde bilgiler ve perspektfiler alabildik. Ama tabi karşılarında keyfi kararlar alan güçlü bir iktidar var. Türkiye ortamında nasıl yol alacaklar, hep birlikte göreceğiz….

 

 

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/1md2QMH

New photo from Facebook April 16, 2014 at 01:05PM

In Uncategorized on April 16, 2014 at 12:20
Ankara’lılar için Mayıs etkinlikleri. @altbilisim tayfası… via Facebook Pages http://ift.tt/1heKubC

New photo from Facebook April 16, 2014 at 11:25AM

In Uncategorized on April 16, 2014 at 10:26
Bilgisayar kullanımında aile içi rol dağılımı. Via @_oteki_ via @syurdam via Facebook Pages http://ift.tt/1heKubC

New photo from Facebook April 15, 2014 at 11:16PM

In Uncategorized on April 15, 2014 at 22:22
Anti-Amerikanizm. Via @Floydmilk via Facebook Pages http://ift.tt/1heKubC

Eurosphere agenda: ” Ukrainian Crisis: a Quick Guide to Key Internet Links… and more…

In Uncategorized on April 15, 2014 at 18:35

http://ift.tt/1l2PDEu

 

Ukrainian Crisis: a Quick Guide to Key Internet Links

Docuticker

Source: Parliamentary Library of Australia This Quick Guide provides Parliamentarians with a list of key resources and commentary about the ongoing crisis in Ukraine.   + Direct link to Guide (PDF; 268 KB)

 

 

US says arming Ukraine forces is an option

EurActiv.com

Following the EU’s decision, Monday (14 April) to expand the list of Russian officials targeted by an asset freeze and travel ban, the United States announced that it is considering supplying arms to Ukraine

Obama presses Putin over Ukraine

BBC News | Europe | World Edition

The US president urges his Russian counterpart to use his influence to make separatists in eastern Ukraine stand down as the government moves against them

EU approves one-billion-euro aid to Ukraine

Hurriyet Daily News

The European Union on Monday formally approved a one-billion-euro assistance package to help Ukraine’s interim authorities overcome the country’s deep financial problems

 

To defuse the tensions in eastern Ukraine, acting President Oleksandr Turchynov on Monday proposed a referendum on the federalisation of the country. At the same time he asked the UN to send in peacekeeping forces. Commentators doubt Kiev will be able to bring the situation under control and see help from abroad as the only solution to the crisi

The EU stands united in the face of Russia – or does it?

Open Europe blog

So, about Ukraine…

Arriving in Luxembourg this morning to discuss events in Ukraine with his European counterparts, British Foreign Secretary William Hague called for a “clear and united” EU response to Russia’s ‘escalation’ of the crisis

 

It’s time for European investments in Greece, says German industry

EurActiv.com by Sarantis Michalopoulos

After Greece’s successful return to the bond market last week, the time has come for European investment in the debt-ridden country, according to the Federation of German Industries. EurActiv Greece reports.

 

EU sees Russia’s hand in Ukraine and threatens sanctions

Hurriyet Daily News

The European Union discussed fresh sanctions against Russia on Monday as foreign ministers angrily blamed Moscow for fomenting trouble in restive eastern Ukraine

Europe’s Deepening Muddle

Project Syndicate by Ashoka Mody

German Finance Minister Wolfgang Schäuble recently called for EU treaty changes to create a European budget commissioner, among other things. But, while Schäuble’s strategy may sound appealing, it will amount to nothing – not least because of countries’ unwillingness to cede sovereignty.

You’re a Russian reporter – stay out of Ukraine!

open Democracy News Analysis – by Roman Osharov  Ukraine’s border and security officials are applying a restrictive policy on Russians entering the country, particularly male Russians of military age, and reporters

 

The empty slogans of the ‘Volksparteien’ in the European Parliament election campaign in Germany

Jon Worth

From its headquarters at the southern end of Stresemanstrasse as far as Potsdamer Platz, the SPD has filled the street with huge election posters for the European Parliament election campaign… and they are awful. The five main posters are shown below.

Minorities unite with animated campaign ahead of EU elections

Osocio Weblog #NoHateEP2014: Minorities unite with animated campaign ahead of EU elections.

This animated campaign explains the choice given to Emma, an EU voter, in the May elections. Emma faces an important choice between candidates who oppose her friends’ rights, or who care about both Emma and her community.

Marine Le Pen under fire for absenteeism and untruths

EurActiv.com by Cécile Barbière

As the European election campaign picks up, French politicians are attacking Marine Le Pen for ignoring her parliamentary her responsibilities in Brussels. EurActiv France reports

 

The Commission is close to finalising proposals for economic and trade sanctions regarding Crimea, the Ukrainian peninsula occupied by Russia. A final decision by member states is expected soon, diplomats told EurActiv

Enhanced by Zemanta

Vía Erkan’s Field Diary http://ift.tt/1kXznsN

New photo from Facebook April 15, 2014 at 07:30PM

In Uncategorized on April 15, 2014 at 18:34
Yakın gelecekte Kabe’nin bulunacağı hal… via Facebook Pages http://ift.tt/1heKubC
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.